మన ఊరి ధార్మిక వికాసం

శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

మన ఊరి గుడి - పూజ విశేషాలు

శ్రీరామనవమి పూజలు

శ్రీరామనవమి వేడుకలు 2019

ఏకాదశి ప్రత్యేక పూజలు

ముక్కోటి ఏకాదశి ప్రత్యేక పూజలు

కార్తీక సోమవారం - అన్నదానం

శ్రీకోదండరామస్వామి ఆలయంలో అన్నదానం కార్యక్రమము

కార్తీక పౌర్ణమి సహస్ర దీపార్చన

కార్తీక పౌర్ణమి సహస్ర దీపార్చన కార్యక్రమము ఎంతో ఘనముగా జరిగినది

మన ఊరి గుడి - నెల వారి ఖర్చులకు దాతలు

ధర్మవరపు ప్రీతి మరియు స్నేహితుల విరాళం

శ్రీకోదండరామస్వామి ఆలయం నెల వారి ఖర్చుల నిమిత్తం ప్రీతి మరియు తన స్నేహితులు కలిసి విరాళాలు సేకరించడం జరిగినది.

gofundme దాతల వివరాలు

gofundme ద్వారా శ్రీరామనిధికి విరాళాలు సమర్పించిన దాతల వివరాలు

మన ఊరి గుడి - ఖర్చుల వివరాలు

జూలై-2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు జూలై-2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

జూన్-2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు జూన్-2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

మే-2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు మే-2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

ఏప్రిల్ -2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు ఏప్రిల్ -2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

మార్చి-2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు మార్చి-2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

ఫిబ్రవరి-2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు ఫిబ్రవరి-2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

జనవరి-2019 నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు జనవరి-2019 నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

డిశెంబర నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు డిశెంబర నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

నవంబరు నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు నవంబరు నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

అక్టోబర్ నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు అక్టోబర్ నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

సెప్టెంబర్ నెల ఖర్చుల వివరాలు

గుడి నిర్వహణకు సెప్టెంబర్ నెలలో అయిన ఖర్చుల వివరాలు

దైనందిన ఖర్చుల నేలసరి అంచన వివరాలు

దైనందిన ఖర్చుల నేలసరి అంచనా పట్టిక -2018

శ్రీరామ భక్తి మాళిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *