శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, జనవరి-2019

వివరములుజమలుఖర్చులు
పాత బ్యాంకు నిల్వ
26,478-00
ప్రత్యేక పూజల రుసుము(2*101)202-‌00
శ్రీ రావెళ్ల వెంకటేశ్వరరావు (పెద్దబ్బాయి)విరాళం1,049-00
కిరాణా ఖర్చు
2,229-00
పూలమాలు
3000-00
కరెంటు బిల్లు 650-00
పేపరు బిల్లు
220-00
సంక్రాంతి ఊరేగింపు,భజంత్రీలు
1,600-00
శ్రీరావెళ్ల వెంకటేశ్వర్లు గారి వద్ద పైకము4500-00
పూజారిగారికి ప్రత్యేక పూజల ప్రోత్సాహకం101-00
కరెంటు తీగ1,170-00
మొత్తం జమలు27,729-00
మోత్తం ఖర్చు
8,970-00
మిగిలిన బ్యాంకు నిల్వ
18,759-00