శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు,సేప్టేంబరు-2018

వివరములుజమలుఖర్చులు
శ్రీ రావేళ్ళ ప్రసాదు గారి ద్వారా శ్రీ ఆరికట్ల చిన రాఘవులు గారి బ్యాంకు ఖాతాకు జమ అయిన మోత్తం (25/9/18)50, 000-00
శ్రీ గుండా హరిగారి కోట్లో (ఆగస్టు & సేప్టేంబరు) బాకీ చేల్లింపు 2158-00
శ్రీ మానికోండ వేంకటేశ్వర్లు గారికి 100 టేంకాయలు పైకం చేల్లింపు 2100-00
పూల కోట్లో 42 రోజులకు బాకీ చేల్లింపు 4200-00
శ్రీ జి .నాగేశ్వరరావు గారికి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల బకాయి చేల్లింపు 490-00
మోత్తం జమలు , ఖర్చులు50, 000-008948-00
నిల్వ పైకము41, 052-00