శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

Sriramalayam - Donations for monthly operations

Sri Dharmavarapu Prasad gari daughter Preethi is part of Hindu society at Emory university and they raised about $114.00. The funds will be added to “SRIRAMA” permanent fund.
Typically students does not have much money but they did their best to contribute for Nobel cause.

Names:
**********
Bhargav
Sanjay
Omar
Ansh
Sydney
Vaidehi
Hassan
Preethi
Jaymin
Katherine
Layth
Alicia
Aditi
Siwei

Thank you for all inspiring efforts.!

Manavurivikasam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *