శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, జూన్-2019

వివరములుజమలుఖర్చులు
లోటు2204-00
పాత బ్యాంకు నిల్వ6,667-00
శ్రీ ఆరికట్ల లక్ష్మయ్య గారి పూజ101-00
శ్రీ రావేళ్ళ వెంకట ప్రసాదు గారి వద్ద అప్పు20,000-00
కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,కర్పూరం1360-00
కరెంటు బిల్లు 1020-00
పూలు300-00
పూజారిగారి జీతం15,000-00
గుడి సంరక్షకుడి జీతం8,000-00
శ్రీరావెళ్ళ వెమకటేశవర్లు గారి ద్వారా నిర్మాణం ఖర్చు4500-004500-00
శ్రీ అంగలకుర్తి కొండయ్యగారి ద్వారా నిర్మాణం ఖర్చు1116-001116-00
మొత్తం జమలు33500-00
మోత్తం ఖర్చు31,296-00