శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, మే-2019

వివరములుజమలుఖర్చులు
మిగిలిన నిల్వ6667-00
పాత బ్యాంకు నిల్వ31,455-00
శ్రీ కట్టా శివరావు గారి వాహన పూజ101-00
శ్రీ పూనూరు వెంకట రావు గారి పూజ101-00
శ్రీ పొకూరి రామచంద్ర రావు గారి పూజ101-00
శ్రీ ఆరికట్ల కృష్ణ చైతన్య గారి వ్రతం బంతి1116-00
శ్రీ రావులపల్లి చంచయ్య గారి కుమారుని వివాహం 1120-00
కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,కర్పూరం2250-00
కరెంటు బిల్లు 880-00
కొబ్బరి చెట్లకు ఎరువు500-00
ప్రసాదం ఖర్చు187-00
పేపరు బిల్లు210-00
పూజారిగారి జీతం15,000-00
గుడి సంరక్షకుడి జీతం8,000-00
శ్రీరావెళ్ళ వెమకటేశవర్లు గారి వద్ద పైకము:4500-00...
శ్రీ అంగలకుర్తి కొండయ్యగారి వద్ద పైకం:1116-00...
మొత్తం జమలు33994-00
మోత్తం ఖర్చు27327-00