శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, జూలై-2019

వివరములుజమలుఖర్చులు
మిగిలిన నిల్వ71,130-00
పాత బ్యాంకు నిల్వ00-00
ఆర్థిక లోటు2,204-00
శ్రీ కట్టా శివరావు గారి పూజ101-00
శ్రీ గంగరాజు నాగేశ్వరరావు గారి పూజ101-00
శ్రీ బెజవాడ వెంకట్ (USA) గారి ద్వారా జమ1,20,637-00
కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,కర్పూరం2655-00
కరెంటు బిల్లు 750-00
పూలు300-00
ప్రసాదం ఖర్చు187-00
పూజారిగారి జీతం15,000-00
గుడి సంరక్షకుడి జీతం8,000-00
నైవద్యానికి బియ్యం800-00
మొత్తం జమలు1,18,635-00
శ్రీ రావేళ్ల వెంకట ప్రసాదు గారి బాకీ చెల్లు20,000-00
మోత్తం ఖర్చు47,505-00