శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీరామనవమి వేడుకలు 2019

ఘనంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు , కట్టావారిపాలెం, మనవూరివికాసం