శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు,అక్టొబరు-2018

వివరములుజమలుఖర్చులు
బ్యాంకు నిల్వ
41,052-00
కిరాణా ఖర్చు
2,328-00
పూలమాలు
3,100-00
పేపర బిల్లు బకాయి
360-00
పేపరు బిల్లు అక్టొబరు
120-00
మోత్తం ఖర్చు
5,908-00
మిగిలిన బ్యాంకు నిల్వ
35,144-00