శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు,నవంబరు-2018

వివరములుజమలుఖర్చులు
బ్యాంకు నిల్వ
35,144-00
శ్రీ బెజవాడ వెంకట్ గారి విరాళం10116-00
ప్రత్యేక పూజల రుసుము(14*101)1414-00
ఆకాశదీపం రుసుము(9*500)4500-00
కిరాణా ఖర్చు
3314-00
పూలమాలు
3000-00
కరెంటు బిల్లు 2500-00
రసీదు పుస్తకాలు ముద్రణ700-00
పేపరు బిల్లు నవంబరు
170-00
పూజారిగారికి ప్రత్యేక పూజల ప్రోత్సాహకం
707-00
మొత్తం జమలు51,274-00
మోత్తం ఖర్చు
10,391-00
మిగిలిన బ్యాంకు నిల్వ
40,883-00