శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

ముక్కోటి ఏకాదశి

ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనం మరియు ఏకాదశి ప్రత్యేక పూజలు