శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, ఏప్రిల్ -2019

వివరములుజమలుఖర్చులు
మిగిలిన నిల్వ31,455-00
పాత బ్యాంకు నిల్వ61,300-00
కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,నూనె,కర్పూరం2,618-00
కరెంటు బిల్లు 1017-00
పేపరు బిల్లు210-00
పూజారిగారి జీతం15,000-00
గుడి సంరక్షకుడి జీతం8,000-00
శ్రీరావెళ్ళ వెమకటేశవర్లు గారి వద్ద పైకము:4500-00...
శ్రీ అంగలకుర్తి కొండయ్యగారి వద్ద పైకం:1116-00...
మొత్తం జమలు61,300-00
మోత్తం ఖర్చు29,845-00