శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు,ఫిబ్రవరి-2019

వివరములుజమలుఖర్చులు
మిగిలిన నిల్వ13,584-00
పాత బ్యాంకు నిల్వ18,759-00
ప్రత్యేక పూజల రుసుము(10*101)1,010-00
శ్రీ రావెళ్ల వెంకటేశ్వరరావు (పెద్దబ్బాయి)విరాళం1,015-00
మానఊరివికాసం బ్యాంకు అకౌంట్ నుండి శ్రీ రావెళ్ల వెంకట ప్రసాదు గారి ద్వారా పుట్టిన పైకం25,000-00
కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,బియ్యం4,288-00
పూలమాలు300-00
కరెంటు బిల్లు 665-00
పేపరు బిల్లు210-00
సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం భజంత్రీలు 1000-00
శ్రీరావెళ్ళ వెమకటేశవర్లు గారి వద్ద పైకము:4500-00...
పూజారిగారికి ప్రత్యేక పూజల ప్రోత్సాహకం505-00
అదనపు పూజారి పారితోషికం (వ్రతానికి)1116-00
శ్రీ అంగలకుర్తి కొండయ్యగారి వద్ద పైకం1116-00
మొత్తం జమలు45,784-00
మోత్తం ఖర్చు32,200-00