శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, డిశంబర్ -2018

వివరములుజమలుఖర్చులు
బ్యాంకు నిల్వ
40,883-00
ప్రత్యేక పూజల రుసుము(2*101)202-‌00
కిరాణా ఖర్చు
2101-00
పూలమాలు
3000-00
కరెంటు బిల్లు 1380-00
నూతన వస్రాలు2000-00
పేపరు బిల్లు నవంబరు
185-00
ముక్కోటి ఏకాదశి భజంత్రీలు
800-00
గ్యాస్ సిలిండరు540-00
శ్రీరావెళ్ల వెంకటేశ్వర్లు గారి వద్ద పైకము4500-00
పూజారిగారికి ప్రత్యేక పూజల ప్రోత్సాహకం101-00
మొత్తం జమలు41085-00
మోత్తం ఖర్చు
14607-00
మిగిలిన బ్యాంకు నిల్వ
26478-00