మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-07-18 at 10.57.04 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (18/7/2019)

18/7/2019, ఈ రోజు జరిగిన స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వర్కషాప్ లో 8 మంది పెద్దలు పాల్గొన్నారు. ఒకరు పెద్దవారు , 1 పిల్లలు గెస్ట్ గా హాజరు అయినారు.

ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

WhatsApp Image 2019-07-14 at 7.19.07 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (14/7/2019)

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణ తరగతులు తిరిగి ప్రారంభము అయినవి. ఈ తరగతులు ప్రధమముగా పెద్దలకు నిర్వహించడము జరుగుతుంది. ఆదివారము మరియు సెలవు దినములలో పిల్లలు కూడా పాల్గొనడము జరుగుతుంది.ఈ శిక్షణ కార్యక్రమము 100 రోజులు జరుగుతుంది.

మొదటి రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 6 గురు పెద్దలు మరియు 4 పిల్లలు పాల్గొనడము జరిగినది.

ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం