మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-12 at 10.22.37 PM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (12/5/2019)

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 7వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 31 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విద్యా)వికాసం

ఫొటోస్