మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-08 at 9.56.50 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (8/5/2019)

మూడవ రోజు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణకు 29 మంది విద్యార్థులు హాజరైనారు.

ఫొటోస్