మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-30 at 12.45.28 PM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (30/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 25వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 35 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఫొటోస్

రోల్ ప్లే సాధన చేయుచున్న విద్యార్థులు

 స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కోఆర్డినేటర్: శ్రీ కల్లూరి నాని గారు