మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-26 at 10.46.44 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (26/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 21వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 34 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఫొటోస్

చి.కట్టా లోకేష్ కేవలం చేతి వేళ్ళు ఉపయోగించి 9వ ఎక్కం చెప్పే విధానం తోటి విద్యార్థులకు నేర్పినాడు