మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-25 at 1.14.43 PM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (25/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 20వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 36 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

శ్రీమతి కట్టా భార్గవి గారు అతిధిగా విచ్చేసి విద్యార్థులకు ప్రేరణాదాయక విషయాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు.

గౌరవనీయులైన శ్రీ రావెళ్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు (మునసబ్బు గారి పెద్దబ్బాయి)  విద్యార్థులు చదువుకొనుటకు 29 ఇంగ్లీష్ కధలు,సైన్స్ పుస్తకాలు మనఊరి విద్యా వికాసం కార్యక్రమానికి బహుమతిగా ఇచ్చారు.వారికి గ్రామ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు🙏

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఫొటోస్

శ్రీమతి కట్టా భార్గవి గారు అతిధిగా విచ్చేసి విద్యార్థులకు ప్రేరణాదాయక విషయాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు

శ్రీ రావెళ్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు (మునసబ్బు గారి పెద్దబ్బాయి)