మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-16 at 2.48.59 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (16/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 11వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 35 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఫొటోస్

స్వచ్ఛ కట్టావారిపాలెం నిర్మాణం కొరకు ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్న విద్యార్థులు

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

శ్రీ సురేష్ గారు తండ్రి అయిన సందర్భంగా మనఊరివికాసం తరఫున అభినందిస్తూ స్వీట్స్ పంచుతున్న విద్యార్థులు

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం

ఇంగ్లీషులో మాట్లాడటం సాధన చేస్తున్న విద్యార్థులు

ఇట్లు,
మనవూరి(విధ్యా)వికాసం