మన ఊరి విధ్యా వికాసం

కలిసి నేర్చుకుందాం.! కలిసి నేర్పుదాం.!

ఉచిత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణా తరగతులు

WhatsApp Image 2019-05-15 at 9.25.47 AM

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మనవూరివికాసం (15/5/2019)

 “ప్రపంచ భాష ఆంగ్లం”

స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ – 10వ రోజు జరిగిన వర్కుషాప్ లో 36 మంది విద్యార్థులు పాలగ్నోన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్వచ్చంధ సేవ సంస్థ మనవూరివికాసం వాలంటీర్స్ మరియు గ్రామ పెద్దలకు , తల్లిదండ్రులకు , గ్రామ ప్రజలకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు,
మనవూరి(విద్యా)వికాసం

ఈ రోజున అమృత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలను 35 మంది విద్యార్థులకు పంచడము జరిగినది.

ఇట్లు,
మనవూరి(విద్యా)వికాసం

ఫొటోస్