మన ఊరి హరిత వికాసం

మొక్కలు నాటుదాం..! మొక్కలు నాటిద్దాం..!

వృక్షో రక్షతి రక్షితః పర్యావరణాన్ని రక్షించండి. అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది.

హరిత కట్టావారిపాలెం (అశోక ప్రాజెక్టు)ఫేజ్-1 – ఖర్చులు, ఫిబ్రవరి – 2019

వివరములు జమ(పాతవి)జమ/ఖర్చు
బ్యాంకులొ నిలవ వున్న మొత్తం84,936-00
శ్రీ ఆరికట్ల వాసు(USA)గారి విరాళం1,00,100-00
శ్రీ బెజవాడ వెంకట్(USA)గారి విరాళం20,000-00
శ్రీ చుండూరి రఘురాం గారి విరాళం15,000-00
శ్రీ ఆరికట్ల కృష్ణ చైతన్య (USA)గారి విరాళం10,000-00
శ్రీ ముప్పరాజు చిన్నబాబు (USA)గారి విరాళం8,000-00
ఒక పర్యావరణ ప్రేమికుని విరాళం6,000-00
శ్రీ మాగులూరి నాగరాజు(Rtd DPRO)గారి విరాళం2,000-00
శ్రీ అంగలకుర్తి నరసింహారావు గారి విరాళం హామీ 4,000-00
శ్రీ మామిళ్ళపల్లి కృష్ణ గారి విరాళం హామీ4,000-00
శ్రీ ఆరికట్ల వెంకటేశ్వర్లు(LT) గారి విరాళం హామీ4,000-00
శ్రీ బొడ్డపాటి నరశింహారావు గారి విరాళం హామీ4,000-00
డా.శ్రీ మామిళ్ళపల్లి రమణయ్య ‌(USA)గారి విరాళం హామీ1,2000-00
శ్రీ ఆరికట్ల వెంకటేశ్వర్లు(రమణప్పగారి) గారి విరాళం4,000-00
శ్రీ రావెళ్ల హనుమగారి విరాళం25,000-00...
పాత నిల్వ91,436-00
మొత్తం జమలు...91,436-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (5/2/19)1,500-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (14/2/19)1,000-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (22/2/19)1,000-00
మొక్కల సంరక్షకుని జనవరి పారితోషికం3,000-00
మొత్తం ఖర్చు6,500-00

 కృతజ్ఞలతో,

మనవూరి హరిత వికాసం.