మన ఊరి హరిత వికాసం

మొక్కలు నాటుదాం..! మొక్కలు నాటిద్దాం..!

వృక్షో రక్షతి రక్షితః పర్యావరణాన్ని రక్షించండి. అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది.

హరిత కట్టావారిపాలెం (అశోక ప్రాజెక్టు)ఫేజ్-1 – ఖర్చులు,డిసెంబర్ -2018

వివరములుజమలుఖర్చులు
బ్యాంకులొ నిలవ వున్న మొత్తం72,612-00
శ్రీ ఆరికట్ల వాసు(USA)గారి విరాళం
1,00,100-00
శ్రీ బెజవాడ వెంకట్ గారి విరాళం20,000-00
శ్రీ చుండూరి రఘురాం గారి విరాళం15,000-00
శ్రీ ఆరికట్ల కృష్ణ చైతన్య (USA)గారి విరాళం10,000-00
శ్రీ ముప్పరాజు చిన్నబాబు (USA)గారి విరాళం
8,000-00
ఒక పర్యావరణ ప్రేమికుని విరాళం
6,000-00
శ్రీ మాగులూరి నాగరాజు(Rtd DPRO)గారి విరాళం2,000-00
శ్రీ అంగలకుర్తి నరసింహారావు గారి విరాళం హామీ 4,000-00
శ్రీ మామిళ్ళపల్లి కృష్ణ గారి విరాళం హామ
4,000-00
శ్రీ ఆరికట్ల వెంకటేశ్వర్లు గారి విరాళం హామీ
4,000-00
శ్రీ బొడ్డపాటి నరశింహారావు గారి విరాళం హామీ4,000-00
శ్రీ ఆరికట్ల వెంకటేశ్వర్లు(రమణప్పగారి) గారి విరాళం4,000-00
మొత్తం జమలు1,65,100-00
మెష్ కొనుగోలు
50,500-00
మెష్ బుట్టలు తయారు,బిగింపు కూలి4125-00
జెసిబి కూల3,650-00
చెరువు మట్టి తోలకం బాడుగ2,800-00
మొత్తం పనివారు 58 మంది(8 రోజులు) కూలీ23,000-00
వేప పిట్టు,ఎరువు1100-00
బైండింగ్ తీగ,సున్నం,మంచినీళ్ళు ఇతర ఖర్చులు1163-00
కొబ్బరి కాయలు150-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (6/12/18)800-00
మెష్ బుట్టలు చేరవేత బాడుగ600-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (12/12/18)1,500-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (24/12/18)800-00
మొక్కలకు నీళ్ళు (31/12/18)800-00
మొత్తం ఖర్చు92,488-00

 కృతజ్ఞలతో,

మనవూరి హరిత వికాసం.